صفحه اصلی
سامانه ارتباطی 137
سامانه درخواست های مردمی
مصوبات شورای اسلامی دوره ششم

آیین نامه مالی شهرداری ها  

آئین نامه مالی شهرداریها


 

آیین ‌نامه مالی شهرداریها - مصوب 12/4/1346 قسمت اول ـ امور معاملات( ماده 1 تا 4 )

ماده 1 ـ معاملات شهرداریها از نظر میزان مبلغ به سه نوع تقسیم می‌شود:
نوع اول ـ معاملات جزیی که میزان آن از پنجاه‌هزار ریال تجاوز نخواهد کرد.
نوع دوم ـ معاملات متوسط که میزان آن بیشتر از پنجاه هزار ریال و کمتر از پانصد هزار ریال‌باشد.
نوع سوم ـ معاملات عمده که میزان آن پانصد هزار ریال و بیشتر خواهد بود.
ماده 2 ـ در مورد معاملات جزیی متصدی خرید یا کسی که وظیفه مذکور کتبا از طرف شهرداربه او ارجاع گردیده مکلف است بهای جنس یا اجرت کار مورد معامله را بنحو ممکنه و به مسئولیت‌خود بدست آورده با جلب موافقت کتبی مقامات زیر اقدام نماید:
الف ـ در شهرداریهایی که درامد سالانه آنها تا 10 میلیون ریال است موافقت شهردار.
ب ـ در شهرداری‌هایی که درامد سالانه آنها از 10 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال است موافقت‌متصدی امور مالی‌.
ج ـ در شهرداریهایی که درامد سالانه آنها از 50 میلیون ریال بیشتر است موافقت رییس‌کارپردازی‌.
تبصره 1 ـ ذکر نام و نام خانوادگی و امضا و سمت متصدی خرید و همچنین آدرس ومشخصات کامل فروشنده جنس یا انجام دهنده کار در ذیل سند ضروری است‌.
تبصره 2 ـ شهردار می‌تواند بموجب ابلاغ کتبی انجام بعضی از انواع معاملات جزیی را که دراین ماده اختیار تصویب آنها به متصدی امور مالی یا رییس کارپردازی داده شده است موکول به‌موافقت کتبی خود نماید و یا اختیار رییس کارپردازی را به متصدی امور مالی یا رییس حسابداری‌شهرداری واگذار کند.
ماده 3 ـ در مورد معاملات متوسط متصدی خرید باید حداقل از سه نفر فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار از هریک جداگانه استعلام کتبی که مشعر بر تعیین و تصریح نوع و مشخصات‌کامل جنس یا موضوع کار مورد معامله و مقدار و شرایط معامله و مدت تحویل باشد اخذ وفروشنده کالا یا انجام دهنده کار باید حداقل بها ممکنه را ضمن تعیین مدت ونشانی دقیق خود دربرگ استعلام بها ذکر و با قید تاریخ امضا نموده و متصدی خرید صحت مندرجات آن را گواهی‌نماید. انجام معامله پس از موافقت کمیسیون معاملات مرکب از شهردار یا معاون شهرداری ـمتصدی امور مالی و یکنفر از روسای واحدها یا اعضا ارشد شهرداری بنا به تناسب کار و به‌انتخاب شهردار مجاز خواهد بود و تصمیمات کمیسیون باتفاق آرا و یا با اکثریت دو رای موافق درصورتی مناط اعتبار خواهد بود که شهردار یا معاون او یکی از آن دو نفر باشد.
تبصره ـ در شهرداریهایی که درامد سالانه آنها از 50 میلیون ریال بیشتر است در صورتی که‌شهرداری فاقد معاون باشد شهردار می‌تواند رییس کارپردازی یا یکی از اعضای دیگر شهرداری را به‌عضویت کمیسیون معاملات انتخاب ولی تصمیمات کمیسیون را موکول بتایید خود نماید.
ماده 4 ـ معاملات عمده باید بطور کلی با تشریفات مناقصه یا مزایده عمومی و یا مناقصه‌محدود انجام شود اگر ترک مناقصه ضروری تشخیص گردد بطریق زیر انجام خواهد شد:
الف ـ در صورتیکه میزان معامله کمتر از دو میلیون ریال باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه‌شهردار و تصویب انجمن شهر.
ب ـ در صورتیکه میزان معامله از دو تا پنجاه میلیون ریال باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه‌شهردار و تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور.
ج ـ در صورتیکه میزان معامله از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه‌شهردار و تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور و تصویب هیات دولت‌.
تبصره 1 ـ در مورد مناقصه محدود شهرداری از بین فهرست مقاطعه‌کاران واجد شرایط منتخبه‌توسط سازمان برنامه یا وزارت راه حداقل شش شرکت یا موسسه واجد شرایط را دعوت خواهدنمود.
تبصره 2 ـ موارد استفاده از مناقصه محدود با تصویب انجمن شهر تعیین می‌شود و طرز عمل‌بر طبق صوابدید انجمن شهر به ترتیبی خواهد بود که در آیین ‌نامه مناقصه امور ساختمانی وزارت‌راه مصوب اسفند ماه 1338 و یا آیین ‌نامه مربوط در سازمان برنامه مقرّر است‌.
در مواردی که در آیین ‌نامه ‌های فوق وزیر و مدیر عامل نوشته شده شهردار و در مواردی که هیات‌عامل نوشته شده انجمن شهر جایگزین آن خواهد بود.
تبصره 3 ـ در مورد کالای انحصاری دولت و کالاها یا خدمات منحصر بفرد انجام معامله بانمایندگی‌های رسمی و انحصاری فروش کالا پس از گواهی کمیسیون معاملات مبنی بر انحصاری‌بودن کالا یا خدمات با ترک مناقصه بلامانع خواهد بود و در مورد کالاهای انحصاری غیر دولتی‌بهای کالا با گواهی اداره کل نظارت بر قیمتها یا اطاق بازرگانی استان تعیین و پرداخت خواهد گردید.

قسمت دوم ـ مناقصه‌

الف ـ آگهی مناقصه‌
ماده 5 ـ در معاملات عمده آگهی مناقصه یامزایده در دو نوبت بفاصله حداقل یک هفته به‌تشخیص شهردار در روزنامه رسمی کشور و حداقل یکی از جراید کثیرالانتشار تهران و در صورت‌وجود روزنامه محلی در یکی از روزنامه‌های محلی بشرح و شرایط زیر منتشر می‌گردد:
1 ـ نوع و میزان کالا یا کار (مدت انجام کار) محل تحویل (مهلت قبول پیشنهادات‌) محل اخذاسناد مناقصه یا مزایده و تسلیم پیشنهادها.
2 ـ دادن سپرده‌ای که از پنج درصد مبلغ کل براورد کمتر نباشد بصورت نقد یا اسناد خزانه یاضمانت‌نامه بانکی‌.
3 ـ ذکر اینکه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه یا مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوندسپرده آنان بترتیب ضبط خواهد شد.
4 ـ ذکر اینکه سایر اطلاعات و جزییات مربوط به‌معامله در اسناد مناقصه یا مزایده مندرج است‌.
5 ـ ذکر اینکه شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است‌.
تبصره ـ مدت قبول پیشنهادها از تاریخ نشر آخرین آگهی در داخله 10 روز و در خارجه از 60روز نباید کمتر باشد.
ب ـ تشکیل کمیسیون مناقصه یا مزایده و رسیدگی به پیشنهادات و تشخیص برنده مناقصه یامزایده‌:
ماده 6 ـ رسیدگی به پیشنهادهای مربوط به مناقصه یا مزایده بعهده هیات عالی معاملات‌شهرداری مرکب از شهردار ، رییس امور مالی یا حسابداری شهرداری‌ ، یکنفر از افراد بصیر و مطلع درمعامله مورد نظر به پیشنهاد شهردار و تایید انجمن شهر خواهد بود.
تبصره ـ تصمیمات‌هیات‌به‌اتفاق آرا ویابه‌اکثریت‌دورای‌مشروط بر اینکه شهردار یکی از آن دونفر باشد مناط اعتبار خواهد بود.
ماده 7 ـ کمیسیون باید در وقت مقرر که در آگهی مناقصه یا مزایده یا دعوتنامه مناقصه محدودقید گردیده تشکیل شود و پیشنهادهای رسیده را در صورتی که تعداد آنها سه یا بیشتر باشد مفتوح ومورد رسیدگی قرار دهد و اگر تعداد پیشنهادهای رسیده از سه فقره کمتر بود مناقصه یا مزایده راتجدید و مراتب را در صورتمجلس تنظیمی قید نماید.
در مناقصه یا مزایده مجدد ولو آنکه تعداد پیشنهادها کمتر از سه فقره باشد کمیسیون پیشنهادهارا باز و مورد رسیدگی و ترتیب اثر قرار خواهد داد.
کمیسیون مکلف است از روز قرایت پیشنهادها حداکثر ظرف‌یکهفته نظر خود را اعلام کند و درموارد استثنایی این مهلت با تصویب شهردار تا بیست روز دیگر قابل تمدید خواهد بود.
ماده 8 ـ هرگاه برنده مناقصه یا مزایده از انجام معامله خودداری کند یا پس از ابلاغ قانونی‌حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او بنفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی‌منعقد خواهد گردید و در صورتیکه برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ‌قانونی حاضر بعقد قرارداد نشوند سپرده آنان بنفع شهرداری ضبط خواهد شد.

 

قسمت سوم ـ انعقاد پیمان‌

ماده 9 ـ شهرداری مکلف است هنگام تنظیم و عقد پیمان معادل 10 درصد کل مبلغ مورد پیمان‌را بمنظور تضمین حسن انجام کار از پیمانکار تضمین‌نامه بانکی یا اسناد خزانه بعنوان سپرده‌دریافت دارد.
ماده 10 ـ حق ارجاع داوری در هیچیک از پیمان‌ها نباید قید گردد مگر اینکه در موارد استثنایی وبنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار قبلا بتصویب انجمن رسیده باشد.

 

قسمت چهارم ـ ترتیب تحویل‌

ماده 11 ـ جنس یا کار انجام شده هرگاه مربوط به معاملات جزیی باشد تحویل آن بوسیله‌انباردار یا اداره درخواست کننده انجام خواهد شد و در مورد معاملات متوسط باید تحویل با نظارت‌کمیسیونی مرکب از سه نفر بانتخاب شهردار انجام پذیرد و در معاملات عمده کمیسیون تحویل‌مرکب خواهد بود از دو نفر نماینده منتخب شهردار و یکنفر نماینده ذیصلاحیت به انتخاب انجمن‌شهر.
ماده 12 ـ در معاملات متوسط و عمده برای تحویل هر فقره جنس یا کار باید کمیسیون تحویل‌صورتمجلس تنظیم و در آن بطور صریح قید گردد که جنس مورد معامله یا کار انجام شده طبق نمونه‌و با مشخصات مندرج در پیمان با استعلام بها می‌باشد و ذیل آن را تمام اعضا کمیسیون تحویل وفروشنده یا پیمانکار امضا نمایند و در مورد اجناسی که تحویل انبار می‌شود انباردار نیزصورتمجلس را امضا و قبض انبار صادر خواهد نمود.
تبصره ـ هرگاه بین اعضا کمیسیون در نوع و مشخصات کالا یا کار مورد تحویل اتفاق آرانباشد نظر شهردار قاطع خواهد بود.


قسمت پنجم ـ مزایده‌

ماده 13 ـ فروش اموال منقول و غیر منقول و اجاره اموال غیر منقول شهرداری از طریق مزایده‌کتبی صورت خواهد گرفت لکن در مورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فراورده‌های واحدها وموسسات تابعه شهرداری با جلب موافقت انجمن شهر می‌توان از طریق مزایده حضوری (حراج‌)اقدام نمود.
تبصره 1 ـ در مورد مزایده حضوری (حراج‌) باید روز و محل حراج قبلا آگهی شود و در آگهیاطلاعات لازم راجع به نوع اشیا قید گردد و تصریح شود که در مقابل فروش اشیا وجه نقد دریافت‌می‌گردد و پرداخت هر نوع مالیات و عوارض بعهده خریدار است‌.
ماده 14 ـ مقرراتی که در این آیین ‌نامه برای انتشار آگهی و سایر تشریفات مناقصه پیش‌بینی‌شده‌است در مورد مزایده نیز باید رعایت گردد.

قسمت ششم ـ سایر معاملات شهرداری‌

ماده 15 ـ شهرداری تهران راسا و سایر شهرداریها با موافقت انجمن شهر می‌تواند در صورت‌ضرورت و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح هر نوع کاری را بطور امانی بر اساس و ترتیب مندرج درماده 4 این آیین ‌نامه انجام دهند مشروط بر اینکه از لحاظ کادر فنی و وسایل برای انجام آن کار مجهزباشند.
ماده 16 ـ هرگاه شهرداری به اجاره نمودن ساختمان یا زمین یا وسیله نقلیه یا ماشین‌آلات فنی یاهر نوع اشیا و اموال دیگری که عرفا در معرض اجاره و استیجاره قرار می‌گیرد احتیاج پیدا کند بشرح‌زیر اقدام خواهد شد:
الف ـ در صورتیکه مورد اجاره نظایر متعدد و بی‌تفاوت داشته باشد پس از تحقیق و تجسس‌کافی بوسیله متصدی خرید حداقل سه فقره از با صرفه‌ترین آنها بوسیله استعلام بها تعیین و معرفی‌خواهد گردید.
ب ـ اگر مورد اجاره نظایر متعدد نداشته باشد یا اجاره ملک یا زمین معینی مورد لزوم شهرداری‌باشد مذاکره و توافق مقدماتی با مالک بعمل خواهد آمد.
انجام معامله و عقد قرارداد اجاره در هر مورد در صورتی که مال‌الاجاره سالانه از شصت هزارریال تجاوز نکند با تصویب هیات عالی معاملات شهرداری و در صورتیکه مال‌الاجاره سالانه بیش‌از پنجاه هزار ریال باشد با تصویب انجمن شهر صورت خواهد گرفت‌.

قسمت هفتم ـ مقررات عمومی‌

ماده 17 ـ هرگاه ضمن اجرای قراردادهای ساختمانی یا عمرانی تغییرات جدیدی در مشخصات‌و نقشه و یا نوع کار پیش آید که جداگانه انجام‌پذیر نباشد و بهای واحد آن کار در فهرست واحد بهاپیش‌بینی نشده باشد بهای عادله واحد کار مورد نظر از طرف قسمت فنی شهرداری یا دفتر فنی‌شهرداری استان یا فرمانداری کل و با موافقت پیمانکار و تصویب هیات عالی معاملات شهرداری وتایید شهردار تعیین خواهد شد ولی میزان کارهای جدید نباید از صدی 10 کل مبلغ پیمان تجاوزکند.
ماده 18 ـ در قراردادها باید قید شود شهرداری می‌تواند تا حداکثر بیست و پنج درصد مبلغ‌پیمان از میزان کار یا جنس موضوع پیمان را کسر یا اضافه نماید و در هر حال باید قبل از انقضا مدت پیمان به پیمانکار ابلاغ کند.
ماده 19 ـ در مورد معامله با وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به‌دولت وشهرداری و معامله بین دو شهرداری فقط توافق طرفین که بتایید انجمن شهر برسد کافی است‌.
ماده 20 ـ در موارد استثنایی که بصلاح و صرفه شهرداری باشد انجمن شهر می‌تواند بنا به‌پیشنهاد شهردار اختلافاتی را که با پیمانکاران شهرداری پیدا می‌شود و مبلغ مورد اختلاف از پانصدهزار ریال بیشتر نباشد از طریق سازش و یا ارجاع به داوری حل و فصل نمایند لکن در مواردی که‌مبلغ مورد اختلاف بیش از پانصد هزار ریال باشد رفع اختلاف از طریق سازش یا ارجاع بداوری باپیشنهاد شهردار و تایید انجمن شهر و تصویب وزارت کشور امکان‌پذیر خواهد بود.
در اینگونه موارد داور اختصاصی و داور مشترک باید به‌تایید وزارت کشور برسند.
ماده 20 مکرر ـ حد نصابهای تعیین شده در بندهای (الف‌) ، (ب‌) و (ج‌) ماده (4) و قسمت اخیرماده (20) این آیین ‌نامه متناسب با شرایط اقتصاد کشور و هماهنگ با نصابهای معاملات دولتی بنابه پیشنهاد وزارت کشور و با تصویب هیات وزیران قابل تجدیدنظر خواهد بود.
تبصره ـ در مورد شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت حد نصابهای موضوع این قانون باپیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر ذی‌ربط تا سقف پنج در هزار بودجه مصوب سالانه‌همان شهر برای هر معامله قابل افزایش است و در هر صورت اختیار شهرداران در این مصوبات‌ ، بالاتر از اختیار وزیران در معاملات مشابه نخواهد بود.
ماده 21 ـ معاملات شهرداری تهران تابع مقررات آیین ‌نامه مربوطه مصوب آذرماه 1344کمیسیون کشور مجلسین و مقررات فصل ششم این آیین ‌نامه می‌باشد و اختیارات و وظایف هیات‌عالی معاملات در شهرداری تهران بعهده کمیسیون مناقصه مقرر در ماده 6 آیین‌نامه مذکور خواهدبود.
تبصره ـ در مورد معاملات جزیی شهرداری تهران می‌تواند اختیارات مربوط به رییس کارپردازی‌را به روسای نواحی و یا روسا و مسئولین هریک از واحدهای تابعه شهرداری واگذار نماید.
ماده 22 ـ دستورالعمل مربوط به‌طرز اجرا این آیین ‌نامه از طرف وزارت کشور تهیه و به‌شهرداریها ابلاغ خواهد شد و در هر مورد که ابهامی در طرز اجرا هر یک از مواد این آیین ‌نامه حاصل‌شود رفع ابهام بعهده وزارت کشور خواهد بود.